aktuality OÚ

Rychlá navigace

Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

>>únor 2017

>>10. 9. 2015

>>22. 12. 2014

>>22. 12. 2013

>>18. 8. 2013

>>28. 4. 2013

>>25. 2. 2013

>>14. 11. 2012

>>11. 9. 2012

>>7. 4. 2012

>>21. 12. 2011

>>29. 9. 2011

>>1. 8. 2011

>>14. 4. 2011


Co je na obecním úřadě ve Vrátkově nového – únor 2017


Ohlédnutí za minulým rokem 2016:


• Podařilo se nám zrealizovat několik staveb. Na hřišti jsme postavili veřejně přístupný přístřešek. Stavební část připravila firma pana Vladimíra Šmída, vlastní ocelovou konstrukci montovala firma Gametall, vodovod s kanalizací Pavel Jordák a elektroinstalaci pan Květoslav Sus. Celkové náklady dosáhly částky 406.223,64 Kč. Přístřešek prošel zatěžkávací zkouškou, když jsme v září pořádali dětský den, Putování k pirátskému korábu. Měli jsme možnost úkrytu v případě nepříznivého počasí, využívali jsme „luxusu“ tekoucí pitné vody a možnosti napojení na elektřinu. Původně jsme ještě uvažovali o koupi vlastního mobilního WC, ale od toho jsme ustoupili pro jeho vysokou cenu. Zatím půjdeme cestou levnějšího pronájmu. Pro pohodlí návštěvníků jsme koncem roku koupili tzv. rozkládací pivní sety. Podél přístřešku chceme osadit pevné lavičky a nad nimi věšáky pro pořádání sportovních akcí.
 

• Na podzim jsme rozšířili síť veřejného osvětlení o ulici „Za Pilou“. Výběrové řízení vyhrála a následně stavební a elektromontážní práce provedla firma AVE Kolín s.r.o., dle projektu pana Karla Sommera. Celkové náklady činily 319.084,-. Kč. Začátkem ledna byla dokončená akce zkolaudována.
 

• V parčíku před autobusovou zastávkou jsme nechali položit nový chodník ze zámkové dlažby místo původního, již nevyhovujícího. Následně byl podél přilehlé silnice vyhlouben odvodňovací žlab, který by měl odvádět přívalové deště přímo do „rokle“.
 

• Koncem roku jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele na opravu skladu (garáže) v budově obecního úřadu. Rekonstrukce v současné době probíhá. Jedná se o montáž vytápění na propanbutan, výměnu stávajících vrat za nové, zateplené, osazení vchodových dveří místo stávajících luxfer a opravu omítek včetně malby. Stavební část provádí firma VUSO s.r.o. Kostelec n. Č. lesy, montáž topení má na starosti Pavel Jordák. Mimo plánovaný záměr jsme ještě propojili opravovanou místnost s výčepem výdejním okénkem. Oslava masopustu a MDŽ by již měla proběhnout v těchto nově opravených prostorách.
 

• V květnu jsme vyhlásili záměr na propachtování 5,56 ha pozemků ve vlastnictví obce, které jsou využívány k zemědělské činnosti. Nejlepší nabídku předložila firma Sady Tismice s.r.o. ve výši 3.050,- Kč ročně za 1 hektar. Následně byla podepsána pachtovní smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
 

• Firma T Mobile má na našem vodojemu umístěno telekomunikačního zařízení. Původní smlouva o pronájmu pozbyla platnosti, tak jsme uzavřeli smlouvu novou na částku 85.000,- Kč/rok.
 

• S městem Český Brod jsme podepsali veřejnoprávní smlouvu o zajištění povinné školní docházky. Podpisem této smlouvy by měly být děti z Vrátkova postaveny na stejnou úroveň dětí z Českého Brodu. Zároveň jsme se zavázali platit příspěvek 2.000,- Kč na žáka a rok. Bez podpisu této smlouvy by hrozilo, že děti z Vrátkova by mohly být umístěny i do jiných, vzdálenějších škol, kde mají menší počet žáků.

• Dnes již můžeme hovořit o tradici, že starosta chodí gratulovat spoluobčanům k jejich životním výročím. Od šedesáti let výše, každých deset let a od devadesáti každých pět let. Minulý rok jsem měl tu čest pogratulovat hned dvěma spoluobčanům k jejich devadesátým pátým narozeninám, nejprve panu Jaroslavu Pečenkovi a později paní Marii Červenkové. Jejich požehnaný věk v nás vzbuzuje naději, že nás snad potká podobný osud.
 

• V letních měsících bylo uskutečněno dotazníkové šetření v souvislosti s tvorbou dokumentu „Strategický plán rozvoje obce“. Jedná se o dokument, který mapuje jaké hlavní investiční akce chceme v příštích pěti letech realizovat. Jeho existence bývá kladně hodnocena při žádostech o přidělení dotací. Celkem se nám vrátilo 38 platných dotazníků. Jako motivaci pro odevzdání dotazníku jsme zvolili dárek pro vylosovaného účastníka. Dotazník nebyl anonymní, proto připomínky a návrhy byly převážně věcné. Nejčastějším požadavkem byla výstavba ČOV s kanalizací a dobudování vodovodu včetně vlastního zdroje pitné vody. Občané vyjádřili nespokojenost s kvalitou ovzduší hlavně v zimních měsících. Další připomínka se týkala neukázněnosti řidičů, kteří projíždějí naší obcí. Strategický plán byl na konci roku schválen zastupiteli obce.
 

• V roce 2016 jsme pořádali několik kulturních a společenských akcí: Masopust, MDŽ, Vrátkovskou olympiádu pro děti, Pouťovou zábavu, Dětský den – putování k pirátskému korábu, Halloweenskou párty pro nejmenší, Čertovské odpoledne – rozsvícení vánočního stromečku, Předvánoční setkání v knihovně a koncem roku jsme slavili vstup do nového roku v místní hospodě. Všechny akce se uskutečnily díky práci a nadšení zastupitelů a občanů. Všem bych chtěl tímto za jejich úsilí poděkovat a věřím, že jim elán vydrží i do dalších let…

• Koncem roku ukončil svou hostinskou činnost po dlouhých 10ti letech Jakub Sklenář. Chtěl bych mu tímto za všechny hosty poděkovat. Pod jeho vedením se vrátkovská hospoda stala místem odpočinku, zábavy, kultury i místem pro setkávání a výměnu názorů.
Novým hospodským se stal Emil Pešta z ulice Na Kopečku. Ať se mu daří.


Kanalizace a ČOV


• V prvním pololetí roku 2016 jsme nedostali od Správy a údržby silnic, souhlasné stanovisko s touto stavbou. Důvodem byl nově schválený zákon, který neumožňoval uložit trubní vedení v podélném směru do komunikací, které jsou v majetku kraje. Tento nepovedený zákon byl naštěstí koncem roku upraven tak, že tento zákaz byl zrušen. Pro nás to však znamenalo a znamená, že projektovou dokumentaci musíme měnit dle právě platných předpisů. Nicméně v současné době máme vydané územní rozhodnutí a projektantka Ing. Knapová připravuje dokumentaci a žádost o stavební povolení.
 

• Obec Vrátkov není schopna financovat tuto stavbu ze svých vlastních finančních zdrojů. Proto jsme koncem roku vypsali výběrové řízení na finanční a organizační zajištění této akce. Jinými slovy hledáme člověka, nebo firmu, kteří nám pomohou se sháněním peněz z některého dotačního titulu a s administrací celé akce. Uzávěrka výběrového řízení je 6. února.

Co plánujeme pro tento rok?

• Především bychom chtěli obnovit myšlenku hledání vlastního zdroje pitné vody, získat tím nezávislost a snížit provozní náklady.

• Chtěli bychom provést opravu některých místních komunikací.

• Plánujeme opravit bývalou váhu a využívat ji ke skladování věcí a materiálu.


Únor 2017                                                                                          Ing. Václav Pažout, starosta


10. 9. 2015 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

• Dovoluji si vás pozvat na zasedání zastupitelů obce Vrátkov, které se uskuteční v pondělí 21. 9. 2015 od 18:00 v kanceláři obecního úřadu.
Program jednání je následující:
1. Zahájení
2. Zpráva finančního a kontrolního výboru.
3. Informace o projekčních pracích Kanalizace a ČOV ve Vrátkově
4. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – Autobusové zastávky Tismice – hřbitov
5. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
6. Projednání vstupu do Dobrovolného svazku obcí Český Brod
7. Nabídka obci na prodej pozemku p.č. 714/7 k.ú. Vrátkov
8. Žádost o souhlas se stavbou objektu k trvalému bydlení na p. č. 711/4 k. ú. Vrátkov
9. Smlouva o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem na p. č. 380/23 a 928/16 v k.ú. Český Brod, za účelem         přípravy stavby kanalizace a ČOV Vrátkov
10. Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2015
11. Rozpočtové opatření
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr

• Kanalizace v naší obci. Zastupitelé obce se sešli 13. 7. na pracovní schůzce s projektantkou Ing. Knapovou, aby společně prodiskutovali a rozhodli o tom, jaký systém kanalizačního potrubí bude odvádět splaškové vody z jednotlivých domácností. Dne 20. 7. jsme se sešli znovu a jednomyslně po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých kanalizačních systémů rozhodli, že ve Vrátkově bude zřízena tlaková kanalizace.

Krátká teorie:
Kanalizace může být tzv. gravitační (jednotná, oddílná), nebo tlaková. Gravitační znamená, že voda teče samospádem. Potrubí musí mít dostatečný průměr a je uloženo ve spádu. Nevýhodou tohoto systému jsou vyšší investiční náklady při stavbě z důvodu velkého objemu zemních prací. Naopak velkou výhodou jsou nízké náklady na provozování kanalizace. Oddílná kanalizace znamená, že splašky a dešťové vody jsou odváděny zvlášť, vždy v samostatném potrubí. Jednotná znamená, že vše teče dohromady jedním potrubím. Je jasné, že oddílná je dražší a jednotná levnější. Nevýhodou jednotné kanalizace je dražší čistírna odpadních vod, která má zároveň nižší účinnost a spolehlivost (velké množství vod při deštích). Tlaková kanalizace znamená, že veškeré splašky jsou tlačeny čerpadly. Splaškové vody z domácností jsou svedeny samospádem do sběrné jímky, kde je osazeno čerpadlo se zpětnou klapkou, které přečerpává vody do kanalizačního potrubí a dále na čističku. Výhodou tohoto systému jsou menši investiční náklady a možnost odkanalizovat objekt bez ohledu na spádové podmínky. Nevýhodou jsou vyšší náklady na provoz, údržbu a závislost na elektřině.

Proč jsme zvolili tlakovou kanalizaci?
• Vrátkov je geograficky nejednotný, obsahuje lokality gravitačně neodkanalizovatelné. Dolejší Vrátkov (průchod přes křižovatku na Tismice), ulice Za Pilou (vyspádování směrem na Č. Brod), všechny domy na stráni směrem do Zahrad. Tyto lokality by bylo nutné stejně přečerpávat.
• Problém s odkanalizováním jednotlivých domů. Tlaková kanalizace umožní odkanalizování všech domů bez ohledu na jejich výškové umístění a vzdálenost od přilehlé komunikace.
• Administrativní důvody. Tlaková kanalizace znamená možnost napojit maximální počet obyvatel, za stejných podmínek.

• Komunikace Za Pomníkem. Ve výběrovém řízení byla pro realizaci vybrána stavební firma HALKO, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1.341.100,- vč. DPH. Tato firma v naší obci v minulosti prováděla rekonstrukci ulice Pod Čekárnou. Práce již byly zahájeny, dle smlouvy by měly být dokončeny nejpozději do 31. 10. 2015. Nejdříve budou prodlouženy stávající inženýrské sítě - dešťová kanalizace k budově obecního úřadu a vodovod za kontejnery na separovaný odpad. Následně bude rekonstruován povrch komunikace vč. přídlažby a chodníku.
Na tuto akci jsme žádali o dotaci ze Středočeského kraje, kterou jsme bohužel nedostali.

• V současnosti probíhá výběrové řízení na autobusové zastávky Tismice - hřbitov. Na zastupitelstvu bychom měli na doporučení výběrové komise určit dodavatele stavby a následně s ním uzavřít smlouvu. Zastávky by měly být dokončeny před začátkem zimy a při nejbližší změně jízdního řádu uvedeny do provozu. Investorem akce je obec Vrátkov, takže hradíme všechny náklady a zajišťujeme veškerou agendu. Obec Tismice se finančně podílí tím, že nám prominula příspěvek na provoz hřbitova po dobu 4 let. V roce 2014 příspěvek činil 5.000,- Kč.

• Dne 15. 7. 2015 nabyl účinnosti územní plán Vrátkova. Jednalo se o více než pětileté úsilí Ing. arch. Odehnalové a zastupitelů obce ve spolupráci se stavebním úřadem v Českém Brodě. Za zhotovení územního plánu jsme zaplatili dle smlouvy částku 94.000,- Kč. Z toho 40.000,- Kč nám poskytl darem provozovatel letiště Ing. František Adamec. Takže územní plán nás ve skutečnosti stál 54.000,- Kč. Ještě jednou děkuji Ing. Adamcovi za jeho finanční dar.

• Od začátku roku nám vznikla povinnost třídit BIO odpady (v letních měsících) a kovy. K tomu nám slouží sběrné místo „V Rokli“. Chtěl bych požádat spoluobčany, aby na toto místo odkládali pouze výše uvedené druhy odpadů. Elektrospotřebiče, plastové obaly, ani židle nejsou kovy. Bio odpad zase nejsou staré matrace a trávu je třeba vyndat z igelitových pytlů.

• Dne 26. 9. od 13:45 do 14:00 před budovou obecního úřadu proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.


Ve Vrátkově, 12. 9. 2015                                                                          Ing. Václav Pažout, starosta


22. 12. 2014 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

• Dovoluji si vás pozvat na zasedání zastupitelů obce Vrátkov, které se uskuteční v pondělí 29. 12. 2014 od 18:00 v kanceláři obecního úřadu.
Program jednání je následující:
1. Zahájení
2. Zpráva kontrolního a finančního výboru
3. Řešení úhrady nákladů spojených s provozováním vodovodu ve Vrátkově
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
5. Výše poplatku za odpad na rok 2015
6. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin
7. Kanalizace – náklady spojené s podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
8. Obslužná komunikace Za Pomníkem – žádost o dotaci
9. Rozpočet na rok 2015
10. Rozpočtové opatření
11. Plán inventur
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr

• Vodovod ve Vrátkově provozuje firma Vodos. Ředitel firmy Ing. Jaroslav Fišera mě informoval, že vybrané vodné od spotřebitelů nestačí hradit náklady spojené s provozováním vodovodu a požádal mě o řešení tohoto problému. Ztráta za první pololetí roku 2014 činí 49.900,- Kč včetně DPH, za celý rok tedy může ztráta dosáhnou částku 100.000,- Kč. Do zastupitelstva předkládám dodatek ke smlouvě se závazkem uhradit firmě Vodos ztrátu za rok 2014. Pro roky 2015 a následující předkládám návrh, aby náklady byly hrazeny třemi položkami – vodné placené odběrateli, paušál za vodovodní přípojku hrazený rovněž odběratelem, paušál za provozování vodovodu hrazený obcí. Vodné by mělo zůstat 37,55 Kč/m3, paušál za vodovodní přípojku 400,- Kč/rok, roční paušál hrazený obcí by měl klesnout na cca 77.000,- Kč, vše bez DPH 15%. Všem odběratelům se tedy roční vodné zdraží o 400,- Kč. Cílem zavedení paušálu je, aby se na hrazení nákladů podíleli i odběratelé s malou spotřebou vody. Náklad hrazený obcí bude pro každý rok kalkulován a následně schválen zastupitelstvem ve formě dodatku ke smlouvě. Na zasedání je pozvána zástupkyně firmy Vodos Ing. Helena Seifertová.

• Dále pokračujeme v přípravě kanalizace v naší obci. Ing. Knapová zpracovala změnu PRVKÚK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje), kterou uvedla do souladu s potřebami a plány obce Vrátkov. Změna byla odsouhlasena na zasedání zastupitelů Středočeského kraje. Bez této změny bychom nemohli v budoucnu žádat o dotaci. Ve spolupráci s paní Susovou jsme rozeslali vlastníkům pozemků dotčených stavbou kanalizace Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku. V současné době se nám vrací podepsané smlouvy zpět. Chtěl bych tímto poděkovat všem vlastníkům za jejich ochotu a souhlas s podpisem. Začátkem ledna bychom měli se zpracovatelkou dokumentace Ing. Knapovou podepsat dodatek ke smlouvě, kterým ji vyzvu k pokračování v přerušené práci a plnění termínů plynoucích ze smlouvy.

• Zastupitelé Tismic projednávali na svém zasedání zřízení autobusové zastávky u hřbitova. Přikládám zápis z jejich zasedání:

Zastupitelé byli v předstihu obeznámeni s dopisem starosty obce Vrátkova, ve kterém navrhuje zřídit autobusovou zastávku na znamení u hřbitova v Tismicích. Veškeré administrativní práce (projekt, vyjádření dotčených orgánů, výběrové řízení na dodavatele stavby) by zajistila a investorem by byla obec Vrátkov. Zastávka by byla zřízena v obou směrech, vždy v prostoru stávajícího silničního příkopu, mimo vozovku, na pozemcích obce Tismice, nebo Středočeského kraje. Jednalo by se o plochy 12m délky x 2m šířky. Jako materiál by se použila zámková dlažba uložená do štěrkového lože mezi silniční obrubníky. Přesné umístění zastávek a technické provedení stanoví projekt, ke kterému se obec Tismice vyjádří. Cena je odhadována na 2 x 40.000,- Kč vč. DPH. Realizace cca v měsíci březnu 2015. Zastávka by byla uvedena do provozu novým jízdním řádem nejpozději v červnu 2015. Obec Tismice byla požádána o souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví obce Tismice, nyní bez ohledu na to, zda se bude na financování akce podílet. S tím zastupitelé souhlasili.
O případném spolufinancování bude rozhodnuto teprve na základě ankety v Trubadúru, která napoví, kolik tismických občanů by zastávku využívalo. Předsedající konstatovala, že v rámci webové ankety se vyjádřilo celkem 31 respondentů, z toho 4 byli proti, 5-ti to bylo jedno, 7 místních bylo pro a 15 přespolních bylo pro. Předsedající nechala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obcích souhlasí se zřízením autobusové zastávky na znamení u hřbitova v Tismicích na pozemku obce Tismice s tím, že si vyhrazuje právo připomínkovat projekt. Zpracovatelem projektových činností bude obec Vrátkov.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Bucharová)
Usnesení č. 22/7/2014 bylo schváleno.

V současné době připravuje projektovou dokumentaci Ing. Václav Pažout starší.

• V roce 2015 předpokládáme provést opravu komunikace „Za Pomníkem“, ke které máme vydané stavební povolení. V současné době připravuji podklady pro výběrové řízení. Na tuto akci bychom chtěli opět požádat Středočeský kraj o dotaci.

• Zastupitel Tomáš Kratochvíl se zabývá agendou týkající se odpadového hospodářství. 15. prosince sjednal schůzku se zástupcem Nykosu panem Petrem Jindrou, který nás seznámil se změnou Zákona o odpadech platnou od 1. ledna 2015. Obcím vzniká nová povinnost třídit BIO odpady (v letních měsících) a kovy. Byly nám navrženy tyto možnosti třídění BIO odpadů:
1. Zavedení hnědých popelnic pro BIO odpad. V létě by se jeden týden odvážel směsný odpad a druhý týden BIO odpad. V zimě by se svážel pouze směsný odpad, jako nyní.
2. Rozšíření „hnízd“ se separovaným odpadem o tisícilitrové kontejnery. Svoz směsného odpadu by zůstal nezměněn.
3. Přistavení velkoobjemového kontejneru na určené stanoviště.

Likvidace kovů se přizpůsobí již zavedené praxi, tj. spoluprací s tismickými hasiči.

Poplatek za likvidaci odpadů 600,- Kč/poplatník zůstane nezměněn.
• V souladu s volebním programem připravujeme dokončení sportovního areálu. Práce jsme rozdělili takto:
1. Práce bez stavebního povolení – oplocení tenisového hřiště, pořízení mobilního WC, osvětlení (2 ks pouliční lampy).
2. Práce na stavební povolení – přístřešek na pořádání kulturních akcí.

• Určitě jste zaregistrovali, že oprava pomníku padlým v 1. světové válce byla dokončena včetně protilehlého prostranství „Pod Kaštanem“. Místostarostka Monika Benešovská dokončovala administraci dotace, aby nám byly proplaceny finanční prostředky. 19. prosince k nám přijeli pracovníci SZIF na kontrolu. Dle jejich ústního vyjádření jsme splnili všechny podmínky dotace. Nyní čekáme na oficiální protokol a finance.

• Zastupitelka Andrea Mulicová zorganizovala úpravu prostranství u rozcestí K Lesíku na Dolejším Vrátkově. Kromě ní se akce zúčastnili další zastupitelé a dobrovolníci. Byla zde osazena nová lavička a Jiří Rišlink má na starosti zařídit výměnu staré lampy veřejného osvětlení za novou.

• Po volbách se uskutečnilo několik kulturních akcí. Andrea ve spolupráci s ostatními zorganizovala dvě zábavy, v říjnu hrál lidovky pan Mátl a v listopadu na kytaru Martin Kralovič. Dále pro děti zorganizovala čertovské odpoledne a týden potom zdobení stromečku. Paní Susová, Běhounková a Hanzlová zorganizovaly hudební odpolední posezení v knihovně pro starší a pokročilé.

• Pro rok 2015 plánujeme uskutečnit každý měsíc alespoň jednu kulturní, nebo sportovní akci.

• Paní Susová nechala vypracovat dendrologický posudek na stromy podél silnice „K Lesu“. Z posudku vyplynula potřeba stromy pokácet z důvodu bezpečnosti.


Rád bych popřál všem krásné vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.

Ve Vrátkově, 22. 12. 2014 Ing. Václav Pažout, starosta


22. 12. 2013 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

• Prodloužení vodovodu na Dolejší Vrátkov:
Vodoprávní úřad v České Brodě vydal dne 25. 10. 2013 kolaudační souhlas, kterým povolil obci Vrátkov užívání vodovodního řadu na Dolejším Vrátkově. Zájemci o připojení, kteří mají vydaný územní souhlas, se mohou připojovat na vodovod. K dnešnímu dni tak učinilo 9 zájemců.

Stavební práce nejsou ještě dokončeny. Chybí provést konečné terénní úpravy včetně opravy asfaltu komunikace. Původně jsem byl domluven s panem Křivanem, že tyto práce stihne ještě do zimy, ale nyní je jasné, že tomu tak nebude. Pokračovat se bude na jaře hned, jak to počasí dovolí.

Občany, kterým vodovodní přípojka zasahuje do asfaltové komunikace, bych chtěl požádat, aby překopy v komunikaci udržovali ve sjízdném stavu (než proběhne na jaře zaasfaltování).

• Oprava pomníku padlým v 1. světové válce:
Ing. arch. Tomáš Kužel vypracoval projekt na rekonstrukci památníku. Vizualizaci projektu si můžete prohlédnout ZDE. Práce budou probíhat v 1. pololetí roku 2014. V současné době vybíráme firmu, která bude rekonstrukci provádět. Obec bude hradit 1/3 celkových nákladů, 2/3 budou hrazeny dotací z Programu rozvoje venkova.
V roce 2014 si připomeneme sté výročí od zahájení první světové války. Dne 28. června 1914 byl spáchán Sarajevský atentát, o měsíc později Rakousko – Uhersko vyhlásilo Srbsku válku a tím byl spuštěn celosvětový konflikt.

• Výběrové řízení na Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod vyhrála Ing. Liběna Knapová. Výsledek výběrového řízení je zveřejněné na našich webových stránkách. Na základě usnesení obecního zastupitelstva jsem s paní Knapovou podepsal smlouvu.
Měli jsme první jednání na vodoprávním úřadě v Českém Brodě ze kterého vyplynul hned první velký problém. Příležitostná vodoteč v Paloučkách má v období sucha nulový průtok, takže musíme řešit kam a jak se budou vypouštět vyčištěné odpadní vody. Další jednání budou probíhat na Povodí Labe.

• Oprava silnice Za Pomníkem.
Dokumentace ke stavebnímu povolení je hotová včetně všech vyjádření dotčených orgánů.
S paní Benešovskou jsme vypracovali a podali žádost o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014.
Administrativní práce komplikuje skutečnost, že komunikace částečně vede po sousedních pozemcích, které jsou ve vlastnictví sousedů. Pro podání dotace jsme museli doložit jejich souhlas. Pro podání žádosti o stavební povolení musíme se všemi ještě uzavřít smlouvu. Většina sousedů je vstřícná, chtěl bych jim za to poděkovat.

• Pozemek p. č. 606/1 (Klinderovo pole)
Majiteli pozemku, firmě L a Co, s.r.o., jsem zaslal dopis s nabídkou na odkoupení části pozemku, která sousedí s rodinnými domky. Jednatelka firmy, paní Cermanová, mě navštívila na obecním úřadě, aby se dozvěděla bližší informace. Na nabídku přímo nereflektovala, ale slíbila, že se později vyjádří.

• Mostek v Tismicích
Obec Tismice podala odvolání proti rozhodnutí o uzavírce silnice č. III/1138 (Tismice – Vrátkov). Obec Vrátkov podala vyjádření k podanému odvolání a připojila se k požadavku obce Tismice, aby bylo zajištěno přemostění potoka Bušince minimálně pro osobní automobilovou dopravu. V dopise adresovanému odboru dopravy v Českém Brodě jsem poukazoval zejména na zvýšení automobilové dopravy v obci (přitom obcí je zakázán průjezd nákladním automobilům), vyšší náklady na zimní údržbu (pan Borovský bude muset do Vrátkova jezdit objížďkou), zhoršení autobusové dopravy (zvýšení jejích nákladů a prodloužení časů) a prodloužení cesty do školky.

• Kultura ve Vrátkově
V druhé polovině roku jsme spoluorganizovali několik společenských, kulturních a sportovních akcí:
14. 9. Taneční večer, k tanci a poslechu hrál Jiří Názler z Třebestovic.
5. 10. Turnaj v tenise, smíšené čtyřhry. Zvítězila dvojice Jiří Rišlink a Matouš Trejbal ze Zahrad. Akce se zúčastnilo osm hráčů. Akci organizovala Petra Benešovská.
12. 10. Taneční zábava, hrálo duo Mátl. Zábava se velice vydařila. Vzhledem k chladnějšímu počasí jsme nemohli využít venkovní prostory, přesto se do hospody a sálu vešlo cca 60 návštěvníků. Akci organizovala Andrea s Jakubem Sklenářem.
26. 10. Opět taneční zábava, tentokrát hrál pan Lhoták. Zábavu jsme organizovali z důvodu velkého úspěchu a návštěvnosti předešlé zábavy. Počet návštěvníků byl tentokrát nižší.
23. 11. Pomartinská zábava s kytarou, hrál Martin „Horal“
27. 11. Turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 14 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou základních skupin, ve kterých hráli systémem „každý s každým“. Dle pořadí ve skupině se pokračovalo vyřazovacím způsobem. Finále se hrálo o půlnoci mezi Jiřím Rišlinkem a Jakubem Pokorným z Tuchoraze. Zvítězil Jirka.
9. 11. Turnaj v šipkách organizoval Petr Procházka, který zároveň turnaj vyhrál. Akce se zúčastnilo odhadem 16 soutěžících.
30. 11. Předadventní zdobení stromku. S pomocí Ivy Šebkové a paní Susové si mohly děti v knihovně vlastnoručně vyrobit okrasný svícen. Andrea prodávala párky v rohlíku a svařené víno. Jakub rozdával adventní kalendáře. Děti si mohly prohlédnout živé prasátko a ve vaničce ryby, které nalovila Péťa Benešovská z obecního rybníčku. Všichni společně zdobili stromek, který zajistil Míra Volkov za Zahrad.
30. 11. Opět turnaj v šipkách, který tentokrát organizovala Petra Benešovská a Jakub Sklenář. Turnaj vyhrál Lukáš Šebek.
19. 12. Posezení v knihovně. Organizovala paní Susová s paní Běhounkovou. Dort upekla Gabriela Hanzlová.
21. 12. Opět turnaj ve stolním tenisu a opět zvítězil Jirka Rišlink.
31. 12. Připravujeme silvestrovský turnaj v šipkách.• Dne 30. 12. 2013, v 18:00 se bude konat zasedání zastupitelstva.
 
Budeme probírat tato témata:
- Dokončení výběru firmy, která bude provádět rekonstrukci pomníku.
- Rozpočet na rok 2014
- Rozpočtová opatření
- Schválení plánu inventur
- Výše poplatku za popelnice na rok 2014
- Smlouvu s majiteli soukromých pozemků po kterých částečně vede komunikace „Za Pomníkem“.
- Dodatek smlouvy na rok 2014 s firmou Nykos na odvoz odpadů.
- Dodatek smlouvy s firmou Firma FJP Investments, kterou se zvyšuje cena vody cca o 2,- Kč proti letošnímu roku.


Na závěr bych chtěl všem popřát klidné a pohodové vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.


Ve Vrátkově, 22. 12. 2013                                                             Ing. Václav Pažout, starosta


18. 8. 2013 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

 

·         Prodloužení vodovodu na Dolejší Vrátkov:

Na základě usnesení č. 20/2013 jsem podepsal smlouvu na dodávku stavebních prací s vítězem výběrového řízení panem Oldřichem Křivanem. Cena díla bude 616.205,- Kč včetně DPH.

Stavební povolení nám již bylo vydáno vodoprávním úřadem v Českém Brodě.

Se stavební firmou bylo dohodnuto zahájení prací od 21. 8. 2013. Začínat se bude cestou Pod Zvoničkou.

Ing. Knapová zajišťuje zájemcům o připojení územní souhlas stavebního úřadu. Jedním z podkladů je vyjádření provozovatele vodovodu firmy Vodos. Jeho součástí je vyplnění formulářů pro uzavření smlouvy o dodávce vody.

Požádal jsem Ing. Seifertovou z firmy Vodos o informaci, kdy se mohou občané napojit na nový vodovodní řad. Bylo mi sděleno, že přípojky mohou stavebně provádět, až uzavřou s Vodosem smlouvu o dodávce vody. Odběr vody z nového vodovodního řadu bude možný až po jeho zkolaudování. Pokud vše půjde bez problémů, tak by to mohlo být v průběhu měsíce října.

·        

Hledání vlastního zdroje pitné vody:

V květnu 2013 provedl RNDr. Hušpauer pro obec Vrátkov zkrácený hydrogeologický průzkum obecní studny. Ze základních měření vyplynulo, že množství vody ve studni je pro zásobování obce nedostatečné a jejím čerpáním by pravděpodobně došlo k ovlivnění hladiny vody v okolních studních, zejména v době sucha. Proto nedoporučil její využití k uvažovanému účelu.

V červnu 2013 jsme zaslali dopis Radě města Český Brod, ve kterém jsme žádali o souhlas s napojením na přivaděč do Českého Brodu v lokalitě Zahrady. V dopise jsme se zavázali, že veškeré náklady s napojením by hradila obec Vrátkov. Nabídli jsme volnou kapacitu našeho vodojemu a poukázali jsme na to, že náším vodovodem zajišťujeme dodávku pitné vody do sedmi nemovitostí, které jsou v katastru Českého Brodu. Rada města naši žádost zamítla s tím, že může být znovu projednána po vyhotovení Generelu vodovodů města Český Brod a po rekonstrukci (zvýšení kapacity) přivaděče.

Poslední a zároveň nejnákladnější způsob, jak zajistit vlastní zdroj pitné vody, je vybudování vlastního vrtu. Předpokládám, že v této záležitosti budeme dále pokračovat a  spolupracovat s RNDR. Hušpauerem.

 

·         Oprava pomníku padlým v 1. světové válce:

Ze státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) jsem dostal zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Podepsání dohody předpokládám v týdnu od 19. 8..

MVDr. Petr Košař, jménem zastupitelstva obce, napsal výzvu ostatním spoluobčanům ke spolupráci při návrhu na rekonstrukci pomníku. Výzva je zveřejněna na internetových stránkách obce a na vývěsních tabulích v obci.

Výběrové řízení na firmu, která bude opravu provádět, by se mělo uskutečnit v termínu od 1. 10. – 30. 11. 2013. Rekonstrukce pomníku by měla být dokončena do 31. 8. 2014.

 

·         Územní plán obce byl zveřejněn na internetu, k nahlédnutí v listinné podobě je na stavebním úřadě v Českém Brodě. Do 21. 8. 2012 mohly být proti němu uplatněny případné námitky. Nyní proběhnou administrativní úkony, kterými se musí zastupitelstvo obce vypořádat s uplatněnými námitkami. Potom územní plán vstoupí v platnost vydáním obecně závazné vyhlášky. Předpokládaný termín je 1. pololetí 2014.

·         Dne 10. 7. 2013 jsem vypsal výběrové řízení na Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Výběrové řízení je zveřejněné na našich webových stránkách. E-mailem jsem na něj upozornil všechny, kteří se zúčastnili výběrového řízení na dokumentaci prodloužení vodovodního řadu. Termín otevírání obálek je stanoven na 2. září 2013.

·         Oprava silnice Za Pomníkem. Dokumentace ke stavebnímu povolení je hotová. Byla zaslána dotčeným orgánům k vyjádření. Potom zažádáme o stavební povolení.

·         Ing. František Adamec, provozovatel vrátkovského letiště, pořádá v sobotu 24. srpna letecký den „Létáme pro děti“. Plakáty budou vyvěšeny na informačních tabulích v obci a na našich webových stránkách. Děti z Vrátkova, ve věku 9 – 15 let, se budou moci zdarma účastnit desetiminutového vyhlídkového letu (nutný souhlas alespoň jednoho rodiče). Na letišti si budete moci prohlédnout ultralehká letadla za přítomnosti pilotů a dále budou probíhat ukázky leteckých modelářů.

·         Pouť ve Vrátkově 2013:

V sobotu před svatou Annou se konala pouť ve Vrátkově. Tato tradice byla obnovena 20. 7. 2002, takže letos jsme se sešli již po dvanácté. Novodobá pouť se zrodila při posezení u piva s Pavlem Procházkou, který provozoval v Českém Brodě svůj vlastní hostinec. V hasičské zbrojnici jsme zorganizovali pouťovou zábavu a kancelář obecního úřadu sloužila jako výčep. Pivo se točilo od dvou hodin odpoledne, večer k tanci a poslechu hrál pan František Soukenka na harmoniku a Zdeněk Fridrich na bicí. Akce se zúčastnilo asi osmdesát návštěvníků, převážně místních obyvatel. Všem se zábava moc líbila. Vznikla tak tradice, kterou jsme ani letos nepřerušili.

Letošní program začal ve 14:00 hodin, přátelským fotbalovým zápasem mezi mužstvy Vrátkova a Tuchoraze. Slavnostní výkop měla paní Marie Černá u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin jejího manžela, pana Jiřího Černého. Pan Černý byl vášnivým fotbalistou, který hrál za pražskou Slavii. K fotbalu vedl oba své syny Jirku a Luboše, kteří hráli za Tuchoraz a Český Brod. Vnuk David bojoval za Vrátkov na letošním turnaji v Tuchorazi na Memoriálu Milana Kadeřábka.

Fotbalové utkání, díky velkému nasazení a pečlivému tréninku vrátkovských hráčů pod vedením hrajícího trenéra Jiřího Rišlinka, dopadlo na výbornou. Vrátkov porazil Tuchoraz vysoko 11:3. Nejlepším střelcem se stal, stejně jako loni, Pavel Topol.

V podvečerních hodinách začala pravá pouťová zábava. K tanci a poslechu hrála vynikající kapela Bíza band. Prvními tanečníky byly děti z Vrátkova i blízkého okolí. K dětem se postupně přidávali rodiče a prarodiče, až provizorní taneční parket nestačil. Akce se zúčastnilo více než 150 lidí. Převážně se jednalo o místní obyvatele, dále přišli lidé ze Zahrad, Tuchoraze, Doubravčic a Českého Brodu. Muzikanti hráli až do brzkých ranních hodin, takže domů se šlo za svítání. Je třeba pochválit Andreu za vynikající volbu hudebníků. Hráli opravdu pro všechny věkové skupiny a dokud byl parket plný, neváhali zábavu prodloužit. Andrea je objednala i pro příští rok.

O veškeré pohoštění na vrátkovském veselí bylo postaráno výtečně. Hospoda „U Otíka“ praskala ve švech. Pouťová zábava se opět povedla a všichni se už moc těšíme na příští rok.

Na webových stránkách obce si budete moci brzy prohlédnout fotografie a videa.

>>Více fotografií

Ve Vrátkově, 18. 8. 2013                            Ing. Václav Pažout, starosta


28. 4. 2013 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

 

Jak jsou plněna usnesení z poslední veřejné schůze zastupitelstva?

• Smlouvu na odkoupení ¼ pozemku p. č. 1479 (bývalý betonový vodojem), jsme podepsali, kupní cenu zaplatili. Návrh na vklad vlastnictví jsem podal na katastrální úřad.

• Dodatek ke smlouvě s firmou FJP jsem podepsal a předal. Zatím se mi ještě nevrátila. Musím prověřit důvod.

• Dodatek o provozování vodovodu s firmou Vodos jsme vzájemně podepsali.

• U RNDr. Hušpauera jsem objednal zkrácený hydrogeologický průzkum obecní studny. Jedná se o rekognoskaci dotčené lokality, provedení čerpací zkoušky včetně sledování sousedních zdrojů, provedení chemického rozboru vody, geodetické zaměření studny, závěrečné vyhodnocení a vypracování posudku. Částka 35.670,- Kč bez DPH.

• Prodloužení vodovodu na Dolejší Vrátkov. Paní Melichová ze stavebního úřadu slíbila vydat v nejbližší době územní rozhodnutí. V zápětí zažádáme o stavební povolení u vodoprávního úřadu. Jeho vydání předpokládám do prázdnin.
Minulý týden jsem vypsal výběrové řízení (je zveřejněné na internetových stránkách obce) na dodavatele stavebních prací.
Občané, kteří se budou chtít na vodovod připojit, musí mít vydaný územní souhlas stavebního úřadu. K jeho vydání potřebují hlavně projektovou dokumentaci a souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Projektantka Ing. Knapová nabízí vyřízení územního souhlasu za částku cca 2.000,- Kč (+ správní poplatky). Andrea Mulicová vypracovala a roznesla leták občanům, kterých se to týká.

• Oprava silnice Za Pomníkem. Stávající stav nám zakreslila geodetická kancelář 3G Praha. Vlastní projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení, bude provádět Ing. Václav Pažout starší.

• Dne 17. 4. 2013 provedli zastupitelé místní šetření v ulici Za Pilou. Přítomen byl pan Martin Sklenář, který nám předložil nabídku na opravu cesty. Zastupitelé s nabídkou souhlasili. Částka 83.000,- Kč bez DPH, termín dokončení 31. 5. 2013.

• Pan Květoslav Sus dokončuje elektropřípojku pro garáž na hřišti. Termín dokončení je 30. 4. 2013. Následně bude pokračovat instalací svítidel před č.p 42, č.p. 82, na křižovatce u pana Bursy a před RD paní Krutské.

• Po dvou měsících jednání máme ve Vrátkově kruhový objezd. Jedná se o přechodnou úpravu s platností do konce roku. Při jednáních zazněla nabídka, že by se přechodná úprava mohla stát trvalou. Uvidíme, jak se osvědčí. Od občanů jsem se setkal s různými názory. Pozitivními i negativními, vtipnými i ironickými. Hlavním účelem kruhového objezdu je umožnit otáčení autobusů v souladu se Zákonem o silničním provozu. Zároveň končí objíždění návsi za pomníkem a poškozování místní komunikace autobusy.

• V jakém stadiu je územní plán? V současnosti máme schválený Návrh zadání územního plánu. Nyní je hotova další jeho fáze – Návrh územního plánu. Návrh byl podán na Stavební úřad Ing. Kunešové, která následně vyzve všechny dotčené subjekty, včetně obyvatel Vrátkova, k vyjádření. Je potom v zájmu všech občanů, aby se s Návrhem územního plánu seznámili.

• Na úřadě jsme změnili poskytovatele internetového připojení. Dříve jsme měli internet zdarma v rámci akce Internet do knihoven. Tato možnost končí, proto jsme uzavřeli smlouvu s firmou MSC – NET. Budou nám poskytovat internetové i telefonní připojení. Za telefon se nebude platit paušál jako dříve, ale čerpat kredit. Protože pevná linka slouží hlavně pro příchozí hovory, předpokládáme, že náklady internet + telefon zůstanou v původní výši.

• S místostarostkami Monikou Benešovskou a Andreou Mulicovou jsme u České národní banky v Praze, na příkaz Středočeského kraje, založili účet pro čerpání jeho příspěvků. Pro všechny obce ve Středočeském kraji to znamená zvýšenou administrativu. Obcím by určitě vyhovovalo posílání příspěvků na jejich běžné účty tak, jak to bylo doposud.

• Na veřejné schůze jsme pořídili nové židle, takže si je nebudeme muset půjčovat z hospody. Výběr a doručení zařizovala paní Susová.

• Dne 30. 4. od 19:00 se uskuteční tradiční pálení čarodějnic na vrátkovském hřišti. Jste srdečně zváni.
 

Ve Vrátkově, 28. 4. 2013 Ing. Václav Pažout, starosta
 


25. 2. 2013 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

• Neprůjezdnost mostku v Tismicích má za následek otáčení autobusů ve Vrátkově. Protože autobus s cestujícími nesmí couvat, objíždí část návsi, za pomníkem. Tím dochází k poškozování dotčené místní komunikace. Na místě jsem měl schůzku s panem Hofhanzlem (firma Ropid) a panem Pohořelým (firma Polkost). Pan Hofhanzl slíbil vyvolat novou schůzku se zástupcem Policie a odborem dopravy (panem Katrnoškou), na které bychom řešili, zda nepovolit otáčení autobusů v prostoru křižovatky Č. Brod – Tismice – Doubravčice. Schůzka se uskuteční 26. 2. 2013.
Dovoluji si zde otisknout část e-mailu adresovaného Policii, panem Hofhanzlem (snad to nebude nikomu vadit):
Situace:
Linka 435, je na základě bodů 3 a 5 Rozhodnutí MěÚ Č.Brod č.j. MUCB1279/2013/OD/Ka vedena v dlouhodobé výlukové trase (předpoklad do konce října 2013) tak, že v obci Vrátkov je u spojů vedených do / z Hradešína nezbytné otáčení s cestujícími.
V současné době je otáčení praktikováno objezdem kolem objektu č.p. 42. Vlivem klimatických podmínek a hmotnosti autobusů došlo během dosavadního trvání výluky k rozježdění nejen krajnic místní komunikace, ale i k popraskání vrstvy asfaltu. To sice zatím není nepřekonatelnou překážkou pro autobusy, ale je to důvodem k silné nespokojenosti starosty obce, který si nepřeje, aby autobusy dále (byť dočasně) využívaly k otáčení toto "obratiště". Zároveň z ekonomických důvodů nelze uvažovat o vedení výlukové trasy mezi Vrátkovem a Tismicemi přes Mrzky (nehledě na asi ne zrovna nejlepší rozhledové podmínky při odbočení od Vrátkova na Mrzky).
Obec Vrátkov nelze ponechat zcela bez obsluhy, protože odnikud není v dostatečné docházkové vzdálenosti.
Při pohledu na mapu Vás asi napadne to samé, co nás, takže proto Vás velice nutně potřebujeme "vytáhnout do terénu" a posoudit situaci na místě. Potřebujeme v podstatě za každou cenu najít legální otáčení standardního 10 - 12 m dlouhého autobusu ve Vrátkově.


• Kdy bude mostek opraven? Jsem v kontaktu s pracovníky SÚS Kutná Hora (p. Trpišovský, p. Procházka) a paní Benešovská má informace ze Středočeského kraje (hlavně díky panu Černému). Dle neoficiálních zpráv jsou finanční prostředky zajištěny, ale nejprve musí být vydáno stavební povolení (snad do konce února), potom se uskuteční výběrové řízení na dodavatele stavby a teprve potom proběhne vlastní oprava. Takže termín zprůjezdnění se neodvažuji odhadnout. Možná napoví, že výluka je povolena do konce října.

• Vodovod na Dolejší Vrátkov. Koncem roku dokončila Ing. Knapová projektovou dokumentaci a podala na Stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí. Na základě její žádosti bylo zahájeno územní řízení a účastníci byli pozváni k ústnímu jednání (termín 21. března).

• Ve čtvrtek 21. 2. jsem se zúčastnil plenárního zasedání MAS Pošembeří. Nejzajímavějším bodem programu bylo vyhlášení výsledků 8. kola programu Leader. Obec Vrátkov získala příslib dotace na opravu pomníku padlým v 1. sv. válce.

Kromě doplňovacích voleb do orgánů MAS (místní akční skupiny) jsme byli informováni o nejbližší budoucnosti a akcích MAS:
Stávající 8. výzva byla pro nejbližší dobu poslední. Další žádosti o dotace se budou podávat až koncem roku 2015.
Středočeská ovocná stezka – společný projekt MAS Podlipansko a MAS Pošembeří. Cílem projektu je vytvoření cyklistické a turistické tématické ovocné stezky (délka 72 km) územím sadů, propojující aktéry a území v oblasti ovocnářství, informování turistů a cykloturistů o historii i současnosti ovocnářského kraje. Byli vydány opravdu pěkné mapky (jsou zdarma k dostání v knihovně u paní Susové) v měřítku 1:60000, po trase byly umístěny schránky s turistickými razítky (ve Vrátkově na informační tabuli naproti čekárně), zároveň byla vyhlášena soutěž Ovocná hra o let horkovzdušným balónem.
Venkovská tržnice – spolupráce více MAS. Cílem je vytvoření informačního systému, který umožní lepší řešení místních problémů a potřeb, využití místních zdrojů, lepší informovanost a vzájemnou spolupráci. Byly instalovány informační vitríny (ve Vrátkově vedle vchodu do OÚ) a vytištěny katalogy podnikatelských subjektů na území regionu.
Bližší informace na www.posemberi.cz.

• V jakém stadiu je územní plán? V současnosti máme schválený Návrh zadání územního plánu. Nyní je hotova další fáze, kterou dolaďujeme s Ing. Odehnalovou – Návrh územního plánu. K návrhu jsem měl pár připomínek (které dořešíme v nadcházejícím týdnu). Předpokládám, že Návrh bude do konce března podán na Stavební úřad Ing. Kunešové, která následně vyzve všechny dotčené subjekty, včetně obyvatel Vrátkova, k vyjádření. Je potom v zájmu všech občanů, aby se s Návrhem územního plánu seznámili.

• Dne 11. 3. 2013 se uskuteční zasedání obecního zastupitelstva. Jste srdečně zváni. Hlavními body bude:

- hlasování o dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Vrátkov s firmou VODOS s.r.o.. Předmětem dodatku je prodloužení smluvního vztahu na dobu určitou do 31.12.2017.

- hlasování o dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce vody z čerpací stanice PNT Český Brod – Vrátkov (v majetku firmy FJP Investments). Předmětem dodatku je zvýšení ceny za dodávku vody na cenu 12,50 Kč/m3 (původně 7,50), změna v množství dodávané vody na maximálně 20.000 m3/rok, změna ve způsobu fakturace. Cenu za dodávku vody bude FJP Investments účtovat přímo firmě Vodos (nynější způsob: FJP – Obec Vrátkov – Vodos). Tím dojde ke snížení nákladů vlivem dvojího zdanění DPH (obec Vrátkov není plátcem DPH). Dodatek jsme vzájemně připomínkovali a nakonec odsouhlasili s panem Jenešem (firma FJP) a Ing. Štěpánem (firma Vodos).

• Usnesení z posledního zasedání v roce 2012 jsou plněna. Podepsal jsem dodatek č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou NYKOS a smlouvu na zřízení věcného břemene – uložení kabelu v cestě K Pískovně (k Hamouzovým).


• Čím se dále zabýváme?

Prověřuji možnost napojení vodovodu mimo areál FJP Investments. Nabízí se dvě možnosti, použít stávající obecní studnu jako rezervního zdroje pitné vody (otázka množství a kvality vody), nebo napojení vodovodu na přivaděč do Českého Brodu v Zahradech (finanční náročnost a souhlas Č. Brodu). V této záležitosti jsem měl jednání s Ing. Seifertovou v Kostelci a Ing. Nešporem v Kolíně (oba Vodos Kolín). Na studnu se přijely podívat pracovnice vodoprávního úřadu v Českém Brodě a na úřadě jsem tuto možnost probíral s majitelkou sousední nemovitosti, bývalé hospody, paní Jelínkovou. Dalším krokem by měla být spolupráce s hydrogeologem, který mi byl doporučen.
Pro možnost napojení v lokalitě Zahrady bych chtěl nechat zpracovat návrh technického řešení a rozpočet, aby zastupitelé mohli rozhodnout, zda se touto záležitostí budeme dále zabývat. Požádal jsem provozovatele firmu Veolia o technické podklady. Bylo mi vyhověno, vedoucí provozu pan Hovorka mi je osobně předal. Dalším krokem bude jednání s projektantem firmy Vodos, Ing. Nešporem.
Dále prověřuji možnost vybudování splaškové kanalizace a ČOV ve Vrátkově. V pátek 22. 2. jsem v této věci jednal se zástupcem firmy Envi-Pur, Ing. Kvapilem. Schůzka byla velice zajímavá, firma Envi-Pur vyrábí tzv. kontejnerové čistírny odpadních vod, které jsou vhodné i pro malé obce. Plánuji další kroky.

• Dále jsem jednal s likvidátorem bývalého JZD Tismice, který nám nabídnul k odkoupení část pozemku pod bývalým betonovým vodojemem (u váhy). Tuto záležitost postoupím zastupitelstvu k jednání.

• Pana Radka Susa jsem požádal o vypracování cenových nabídek na znovuzprovoznění lampy veřejného osvětlení u Dlaskovy zahrady, úpravu veřejného osvětlení u kaštanu před Mullerovými a zřízení elektropřípojky ke garáži na hřišti.

• Andrea s Jakubem připravují na březen posezení s harmonikářem v hospodě. Termín akce bude ještě upřesněn.

• Do 28. 2. musí být popelnice označeny novými známkami. Od 1. 3. nebudou neoznačené popelnice vyváženy.Ve Vrátkově, 25. 2. 2013 Ing. Václav Pažout, starosta


14. 11. 2012 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

* V pondělí 12. 11. jsme měli zasedání zastupitelstva. Mimo jiné jsme probírali tyto hlavní body:

Vodovod – dne 22. 10. 2012 bylo ukončeno výběrové řízení na „Projekční a inženýrské práce – Vrátkov, vodovodní řad západ“ (Pod Zvoničkou – K Lesíku). Nejvýhodnější nabídku podala paní Ing. Liběna Knapová. Zastupitelé schválili návrh smlouvy, kterou budeme podepisovat příští týden. Zároveň zajišťuji podklady k projektové dokumentaci z Katastrálního úřadu a od provozovatele, firmy Vodos.

Pomník padlým v 1. sv. válce – Obec Vrátkov podá žádost o dotaci z MAS Pošembeří. Vypracoval jsem stavební rozpočet, kterým je zároveň stanoven rozsah prací. Zatím je plánováno, že akce bude rozdělena na dvě etapy. V první etapě by mělo dojít k výměně stávajícího oplocení za nové a zároveň k úpravě plochy, včetně zeleně, uvnitř oplocení. Druhá etapa by pak řešila revitalizaci okolního parčíku včetně jeho oddělení od přilehlé komunikace. Sepsání žádosti nám zajišťuje Ing. J. Moravcová.

Občanskému sdružení Rozvoj Vrátkova jsme odsouhlasili příspěvek 20.000,- Kč na pořádání kulturních akcí. Žádost byla podložena seznamem uskutečněných a plánovaných akcí.

FC Tuchoraz jsme odsouhlasili příspěvek 5.000,- Kč na nákup sportovních pomůcek. Žádost podal trenér mládeže Jan Černý a podložil ji seznamem hráčů z Vrátkova (2x dospělí, 3x dorost, 3x přípravka).

* Akce chodník podél paní Šebkové je ukončena finančně i administrativně. Koncem října proběhlo místní šetření za účasti zástupců odboru dopravy a SÚS Kutná Hora. Na jeho základě nám byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

* Na Dolejší Vrátkov jsme nainstalovali avizované dopravní značení „ZÓNA 30“. Při té příležitosti jsem nechal vyměnit i sousední dopravní značky, které byly ve špatném stavu a dále nefunkční zrcadlo na křižovatce u čekárny. Celková cena 20.300,- Kč.

* Pan Štěpánek nainstaloval informační tabule, které jsme dostali od OS Rozvoj Vrátkova na akci Jabkobraní. Rámy jsem objednával v zámečnictví STOP Procházka Nová Ves, dřevěné desky v Truhlářství Jan Černý, klempířské prvky v dílně Urban – Červinka v Českém Brodě. Místo před čekárnou jsme zvolili z důvodu cyklotrasy Tismice – Vrátkov – Tuchoraz.

* Paní Benešovská se zúčastnila jednání ve firmě Nykos ve Ždánicích, protože připravuje novou Vyhlášku o místních poplatcích, kterou projednáme na příštím zasedání zastupitelstva. Touto vyhláškou se bude měnit zejména poplatek za odpady. Hlavní čísla:

V roce 2011 jsme vyprodukovali 120,4 tun komunálního odpadu
Celkové náklady za likvidaci odpadů                                          292.968,- Kč
Na poplatcích jsme vybrali                                                       -130.000,- Kč
Od firmy Eko-Kom jsme dostali příspěvek za separaci odpadu    - 31.176,- Kč
Svozové firmě obec doplatila                                                     131.792,- Kč

* Blíží se projednávání rozpočtu na rok 2013. Pokud máte nějaký požadavek, předložte ho prosím písemně nejpozději do 2. 12. 2012.

* Andrea a Jakub připravují na sobotu 17. 11. 2012 opožděný posvícenský večer s kytarou. Jste srdečně zváni, začátek ve 20:00, hraje Martin Královič - Horal. 
>>Pozvánka ZDE

Ve Vrátkově, 15. 11. 2012                                           Ing. Václav Pažout, starosta


11. 9. 2012 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

Vodovod – zastupitelé obce zrušili na svém zasedání usnesení č. 14/2012, 15/2012 a nahradili je usnesením č.20 /2012. To znamená, že nová trasa vodovodu Pod Zvoničkou – K Lesíku bude realizována bez podepisování smluv. Po jejím dokončení a vyhodnocení se bude opět rozhodovat o dalším pokračování vodovodu do ostatních lokalit.

Cesta k Hamouzovým byla definitivně dokončena nejen stavebně, ale i finančně a administrativně. Odbor dopravy nám vydal kolaudační rozhodnutí. Rozšíření a zpevnění cesty zlepšilo dopravu v dotčené lokalitě. S firmou Nykos bylo domluveno vyvážení popelnic od křižovatky u Hamouzových. Pan Borovský zde bude v zimě zajišťovat vyhrnování sněhu.

Rekonstrukce rybníčku byla rovněž dokončena finančně i administrativně. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Občanům, sousedům, stavební firmě, zastupitelům. Koncem srpna jsme na tuto akci obdrželi dotaci od SZIFUu ve výši 147.599,-Kč.

• Na základě objednávky vypracovala Firma Vodos Kolín pro obec Vrátkov Studii odkanalizování a čištění splaškových vod obce Vrátkov. Cílem studie bylo posouzení investičních a provozních nákladů na odkanalizování a čištění splaškových vod v naší obci. Jaké částky jsme se tedy dozvěděli?

Předpokládané investiční náklady na dobudování jednotné splaškové kanalizace a stavbu ČOV činí 12.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládané roční provozní náklady činí 300.000,- Kč bez DPH při vyčištění 10.000 m3 splašků. Za stočné bychom tedy platili 30,- Kč/m3 bez DPH. Čísla jsou zaokrouhlená, DPH neuvádím, protože se může změnit.

• 28. července jsme ve Vrátkově slavili pouť. Termín jsme posunuli o týden později z důvodu svatby v rodině Sklenářových. V hospodě by totiž neměl kdo točit pivo. Organizátorkou akce byla Andrea Mulicová, s fotbalovým turnajem ji pomáhal Jirka Rišlink. Turnaje se zúčastnila mužstva Tuchoraz, Český Brod a Vrátkov. Slavnostní výkop provedla místostarostka Monika Benešovská. Výsledky jednotlivých zápasů:

Vrátkov – Tuchoraz 1 : 2
Vrátkov – Český Brod 3 : 0
Tuchoraz – Český Brod 4 : 0

Pořadí mužstev: 1. Tuchoraz, 2. Vrátkov, 3. Český Brod
Vítězné mužstvo získalo pohár, všechna mužstva pak věcné (tekuté) ceny.
Nejlepším střelcem se stal Martin Bláha z Tuchoraze, který vstřelil čtyři góly.

Večerní zábavu ohrozil déšť a výpadek elektřiny, přesto se zábava uskutečnila a návštěvníků přišlo hodně. K tanci i poslechu hrála skupina Kouba – Band z Bylan.

Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.

• Část obyvatel Dolejšího Vrátkova zažádala odbor dopravy o snížení rychlosti na místní komunikaci. Na základě postoupení jejich dopisu podala obec Vrátkov Žádost o vydání návrhu na opatření obecné povahy – úpravu dopravního značení. To znamená, že za křižovatkou na Tismice bude osazena nová dopravní značka „Zóna s dopravním omezením – snížení rychlosti na 30 km/hod“.

Do kontejnerů dávejte, prosím odpad, který je na kontejnerech vyznačen. V žádném případě to není stavební suť, pneumatiky, autoskla.

Chodník podél hlavní silnice byl firmou Silmex dokončen. Věřím, že přispěje ke zkrášlení naší obce a větší bezpečnosti chodců.

• Dne 31. 8. 2012 se v hostinci uskutečnil hudební večer. Na kytaru hrál Martin Královič. Akce se vydařila i když počasí nepřálo. Přišlo hodně mládeže z Vrátkova a Tuchoraze.

• Dne 15. 9. 2012 se můžete v areálu vrátkovské cihelny zúčastnit hudební akce „Rock from kontejner“, kterou pořádají lidé podnikající v areálu cihelny. Plakáty jsou vyvěšeny (i na stránkách obce).


Ve Vrátkově, 11. 9. 2012 Ing. Václav Pažout, starosta


7. 4. 2012 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

 

·         Vodovod – zastupitelé obce uvažují o dobudování vodovodu. Tuto investici chtějí uskutečnit pouze v lokalitách s vážným zájmem, podloženým finančním závazkem. Občané, kterých se to týká, obdrželi závazný dotazník, ve kterém mohou zaškrtnout jednu z následujících možností:

  • Žádám o zřízení vodovodního řadu v dosahu mé nemovitosti a současně se zavazuji podepsat smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku (10.000,- Kč).

  • Nežádám o zřízení vodovodního řadu v dosahu mé nemovitosti. Požaduji, aby finanční prostředky, které má obec k dispozici byly použity pro budování splaškové kanalizace.

  • Nežádám o zřízení vodovodního řadu v dosahu mé nemovitosti.

Dostavba vodovodu se bohužel stala předmětem politického boje. Je to zřejmé z příspěvků členů Rozvoje Vrátkova na veřejné schůzi a jejich aktivity v posledních dnech.

Vy, kteří máte doma dotazník, se rozhodujte zodpovědně, sami za sebe. Pokud vodovod skutečně chcete, neměla by být pro vás částka 10.000,- Kč překážkou. Pokud nevyužijete současnou příležitost, nikdy v budoucnu tak levně pitnou vodu nepořídíte.

Termín odevzdání dotazníků je 16. 4. 2012. Ke stažení je na našich webových stránkách:

http://www.vratkov.cz/dokumenty/oznameni/2012/Dotaznik_vodovod.doc

·         Chtěl bych reagovat na pohádku otištěnou ve Vrátkovských listech, které vydává Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova. V pohádce vystupují zvířata, která jsou podle počátečních písmen přiřazena jednotlivým zastupitelům. Možná, že původně měla být pohádka vtipná a poučná, ale když jsem si ji přečetl, měl jsem pocit, že je plná zloby, nenávisti a frustrace. Zastupitelé obce byli do svých funkcí zvoleni pro své morální kvality, životní a profesní zkušenosti. Je krajně neslušné je urážet. Každý má právo práci zastupitelů kritizovat, ale měl by tak činit v mezích slušnosti.  Po negativní volební kampani, kterou proti nám vedlo sdružení Rozvoj Vrátkova, jsme hledali způsob, jak zlepšit naše vzájemné vztahy. Opoziční zastupitelku paní Moravcovou jsme zvali na porady starosty, vzájemně jsme spolupracovali při oslavách výročí obce, v rozpočtu na rok 2012 jsme vyčlenili částku 20.000,- Kč na akce Rozvoje. Ten, kdo tuto pohádku napsal, ukázal svoji hloupost a politickou nezralost, protože vrátil naše vzájemné vztahy o mnoho měsíců zpět.

·         Zastupitelstvo obce vydalo veřejnou vyhlášku, kterou bylo stanoveno územní opatření o stavební uzávěře na parcele č. 606/1. Na tento pozemek odtéká při povodni a při vydatných deštích voda z přilehlých pozemků a místní komunikace. Výstavba na tomto pozemku by výrazně ztížila, až znemožnila odtok dešťových vod a jejich vsakování v této lokalitě a došlo by tak k výraznému zásahu do odtokových poměrů území. Celé znění si můžete přečíst na webových stránkách obce http://www.vratkov.cz/dokumenty/vyhlasky/vyhlaska-1-12.pdf

Před vydáním této vyhlášky začal majitel pozemku provádět zemní práce bez stavebního povolení. Díky spolupráci se stavebním úřadem byly tyto práce pod hrozbou pokuty zastaveny. Majitel pozemku byl vyzván uvést pozemek do původního stavu.

·         Rekonstrukce rybníčku by měla být hotova cca do čtrnácti dnů. Voda se už sice napouští, ale ještě chybí dokončit zábradlí, osadit lavičky a doladit okolní prostranství

·         Cesta k Hamouzovým také finišuje. Zbývá pár detailů a hlavně navézt poslední vrstvu štěrku (frakce 0/32). To se uskuteční do konce příštího týdne.

Na tuto akci jsme žádali dotaci od Středočeského kraje, ale bohužel nám nebylo vyhověno.

·         V tomto roce připravujeme pokračování chodníku podél hlavní silnice (podél domu paní Šebkové a parčíku). Projektová dokumentace je již hotova (Ing. Pažout starší) včetně vyjádření dotčených orgánů. Bude následovat podání žádosti o stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby.

·         Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 14. 4. 2012 v 8:50 – 9:05 na návsi před obecním úřadem.

·         Do kontejnerů na Dolejším Vrátkově  patří pouze odpad, který je na kontejnerech vyznačen. V žádném případě to není stavební suť a nebezpečný odpad (pneumatiky apod.).

·         Koncem března jsme měli na úřadě každoroční kontrolu hospodaření za uplynulý rok. Kontroloři z Krajského úřadu nezjistili žádná pochybení, takže děkuji paní Benešovské za bezchybné vedení naší administrativní a účetní agendy.

·         Pan Štěpánek provedl jarní úklid v obci. Především vyřezal křoviny na veřejných prostranstvích a posbíral odpadky v příkopech podél silnic do Českého Bodu (k odbočce do panelárny), do Tismic (ke hřbitovu) a do Doubravčic (za hájovnu). Bohužel je to nekonečná práce, hned další dny se objevily nové odpadky.

V nejbližší době plánujeme na Dolejším Vrátkově stržení drnů u krajnic podél silnice a kolem dešťových vpustí, aby voda z přívalových dešťů mohla lépe odtékat.

·         Po odsouhlasení Středočeským krajem pro nás začalo dělat přestupkovou agendu město Český Brod.

·         Pan Keprta spustil mobilní verzi našeho webu na adrese vratkov.cz/m

·         30. dubna se na hřišti uskuteční již tradiční pálení čarodějnic

 

    Všem spoluobčanům přeji veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.

 

Ve Vrátkově, 7. 4. 2012                              Ing. Václav Pažout, starosta


21. 12. 2011 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

Zasedání zastupitelstva

poslední zasedání proběhlo 5. 12. (http://www.vratkov.cz/dokumenty/usneseni/usneseni-4-11.pdf).

 Další zasedání bude začátkem ledna příštího roku. Tématem budou dva hlavní body:

        schválení Rozpočtu na rok 2012

        schválení Návrhu zadání územního plánu

 Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce (http://www.vratkov.cz/dokumenty/rozpocet/Navrh_rozpoctu_2012.pdf).

·         Firma FJP Investments, majitelka bývalého vojenského areálu, zažádala u Stavebního úřadu v Českém Brodě o změnu užívání stavby z podzemního bunkru na datové centrum. Žádosti bylo vyhověno. Dle projektové dokumentace proběhnou čtyři etapy přestavby v termínech 12/2011 – 12/2012. Jednotlivé etapy znamenají nejprve odstranění nevyhovujících technologií a dále postupné navýšení kapacity budovaného datového centra. Práce by měly hlavně probíhat v podzemním bunkru. Na povrchu se bude jednat o posílení sítí (např. elektro) a pod.. Zatím nemám informace, že by přestavba měla negativně zasahovat do života obce (např. plynulost dodávky vody, zvýšení dopravy, zátěž ŽP), ale vzhledem k rozsahu investice nějaké problémy v budoucnu nastat mohou. Myslím, že se jedná o investici v rozsahu stovek miliónů Kč, která může mít celostátní význam. Ale to už se dostávám od reality ke svým odhadům.

      Předpokládám, že pro obec bude výhodnější mít v katastru ekonomicky silný subjekt, než chátrající vojenský areál.

 ·         Cesta k Hamouzovým  (má nový pracovní název Cesta K Pískovně) – Na základě výběrového řízení a usnesení č. 39/2011 jsem podepsal smlouvu s firmou Silmex. Stavební práce byly zahájeny začátkem prosince. K dnešnímu dni bylo provedeno rozšíření cesty, zvýšení její nivelety a provedení podkladní vrstvy ze štěrku. Vzhledem k blížícím se Vánocům byly práce přerušeny. O novém zahájení prací budu obyvatele dotčené lokality informovat.

 ·         Žádost o dotaci - S paní Benešovskou jsme podali na Středočeský kraj žádost o dataci z programu FROM na částku 300.000,- Kč na akci „Cesta K Pískovně“. Uvidíme, jestli nějaké peníze dostaneme. Poslední dvě žádosti byly neúspěšné (Dětské hřiště a Ulice Na Kopečku).

 ·         Rybníček – Opravu rybníčku na Dolejším Vrátkově provádí pan Radek Rozmbach. Práce probíhají s ohledem na zimní počasí. Dotaci ve výši 147.600,- Kč jsme obdrželi. Na SZIFu jsem podepsal smlouvu o jejím čerpání.

 ·         Vodovod – firma Vodos vyměnila čerpadla, která čerpají vodu do našeho vodojemu. Oprava stála cca 50.000,- Kč

 ·         Úklid obce ke spokojenosti všech provádí od října pan Jan Štěpánek. Jedná se o sekání trávy, vyřezání křovin, prořezání stromů, hrabání listí, úklid odpadků po obci, pravidelné vysypání odpadkových košů, úklid kolem kontejnerů. Mimo tyto práce, ve spolupráci s firmou pana Páva, vyčistil cestu Pod Zvoničkou od nánosu zeminy a dále škarpu podél starého hřiště. Až počasí dovolí, na Dolejším Vrátkově plánujeme stržení drnů u krajnice silnice, aby voda mohla téct do dešťových vpustí. Zejména před RD pana Masáka (dříve, Myslíkovi, Holubovi).

 ·         Přestupky – Město Český Brod požádáme, aby převzalo za naši obec agendu přestupků. Jsme asi poslední obcí z našeho regionu, která tuto agendu vykonává samostatně (s pomocí právníka, který nám zajišťuje i ostatní právní služby).  Dříve jsme řešili maximálně jeden přestupek ročně. Nyní tento počet narostl, stejně tak i složitost projednávaných přestupků.

 ·         Změna dopravního značení – Určitě jste zaznamenali umístění dopravní značky „Stop, dej přednost jízdě“  na křižovatku u čekárny ve směru od Doubravčic. Uvidíme, zda to přispěje k vyšší bezpečnosti silničního provozu v naší obci. Křižovatkou projíždím denně a hodně řidičů  tuto značku nerespektuje.

 ·         Prodej pozemku – Manželům Procházkovým byl prodán pozemek p.č. 705/23, oddělený z p.č. 705/16. Smlouva jsme podepsali u notářky JUDr. Papežové.

 ·         Důležité informace zasílám občanům prostřednictvím E-mailové pošty a SMS zpráv. Pokud zprávy nedostáváte a máte o tuto službu zájem,  zašlete mi váš kontakt na E-mail obec.vratkov@volny.cz, nebo SMS na telefon 725021069.

E-maily jsou obšírnější (viz tato informace Co je na úřadě nového), SMS zprávy posílám jen v naléhavých případech (nepoteče voda, nepojedou popeláři apod.). Tato služba funguje obousměrně a myslím, že se osvědčila.  Slouží pouze k předávání věcných informací, není v mých silách vést nekonečné polemiky. Prosím o pochopení.

 ·         Všem spoluobčanům přeji příjemné, nekomerční Vánoce, plné klidu a pohody. Do nového roku hodně zdraví a sil pro překonávání starostí všedních dnů.

Ve Vrátkově, 21. 12. 2011                          Ing. Václav Pažout, starosta


29. 9. 2011 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

 

  ·            17. 9. 2011  Babí léto s hasiči    

V polovině září proběhla další kulturní akce ve Vrátkově Babí léto s hasiči. Akci organizovali členové a členky Sboru dobrovolných hasičů Tismice. Po více než 35ti letech jsme mohli v naší obci opět vidět hasičskou soutěž. Vyhráli hasiči z Tismic, družstvo Vrátkova se umístilo na čtvrtém místě. Večer nám k tanci i poslechu hrála skupina Syntéza.

Udělal jsem pár fotek, jsou na stránkách obce >> fotogalerie

·         16. – 17. 9. 2011 Létáme pro děti

Provozovatel letiště Vrátkov, Ing. František Adamec uspořádal v tomto náhradním termínu letecký den. Mohli jste si prohlédnout letadla, motorové padáky, modely letadel a vrtulníků. Hlavní atrakcí byla možnost vyhlídkového letu pro děti zdarma. Bohužel zájemců bylo málo, přímo z Vrátkova jsem neviděl nikoho. Vzpomněl jsem si na svá klukovská léta, kdy by taková akce vyvolala zvědavost a nadšení. Nevím, asi je jiná doba.

Opět jsem fotil, viz stránky obce.

·         Rybníček – Dotaci máme přislíbenou, čekáme na schválení. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Nejvýhodnější nabídku podal pan Radek Rozmach. Minulý týden jsme spolu podepsali smlouvu na provedení díla. Část prací proběhne ještě na podzim, dokončení pak na jaře.

(http://www.vratkov.cz/dokumenty/oznameni/revitalizace_vodni_nadrze.pdf)

·         Cesta k Hamouzovým – Převzal jsem dokončenou projektovou dokumentaci (Ing. Pažout starší). Proběhlo jednání na pověřeném stavebním úřadě – odboru dopravy. Dokumentace byla rozeslána dotčeným orgánům k vyjádření. Zároveň připravuji podklady pro výběrové řízení.

·         Změna dopravního značení – Kontaktoval jsem pana Katrnožku na odboru dopravy, proč ještě dopravní značení na křižovatce u čekárny není změněno. Vysvětlil mi, že vše postoupil dále. Telefonoval jsem tedy na SÚS Kutná Hora, kde mi sdělili, že jsme v pořadí. Uvidíme.

·         Věcná břemena pro ČEZ – Podepsal jsem smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na některých obecních pozemcích. Jedná se o administrativní dokončení elektrifikace na Dolejším Vrátkově (k Mulicovým) a kolem pole pana Dlaska.

·         Spořící účet – Na základě rozhodnutí zastupitelstva poslala paní Benešovská na náš spořící účet 2.000.000,- Kč.

·         Požár separačních nádob -  Škoda, která vznikla panu Švecovi, již byla uhrazena Českou pojišťovnou z pojištění odpovědnosti, které má obec sjednané.

·         Pohlednice – Byly rozdávány jako součást pozvánky na akci Babí léto s hasiči. Část jich je zdarma k dispozici v hospodě a knihovně. Zbývající byly poskytnuty sdružení Rozvoj Vrátkova, které je chce rozdávat na svých akcích.

·         Pojízdná prodejna - s provozovatelkou byla vypovězena smlouva, z důvodu jejího neplnění.

·         Záměr na prodej části pozemku p.č. 705/16 byl vyvěšen na úřední desce. S panem Procházkou jsme se na místě dohodli o průběhu nové hranice, aby ji mohl geodet zaměřit.

·         Smlouva s T – Mobile, pronájem objektu vodojemu (antény) – informoval jsem firmu T – Mobile o rozhodnutí zastupitelstva, že  částku za pronájem vodojemu nepožadujeme v příštích letech valorizovat.

·         Úklid obce bude od října provádět pan Jan Štěpánek. V pondělí jsme na úřadě domluvili vše potřebné.

·         Oprava čekárny – Od pátku se bude opravovat čekárna (požadavek A. Mulicové). Stávající zárubeň se přebourá, aby se dveře otevíraly dovnitř a nevyvracel je vítr. Nově se provedou malby a nátěr fasády, včetně drobných zednických oprav

·         Popelnice – Připomínám změnu svozového dne z pondělí na čtvrtek. Nejbližší svoz popelnic je tedy ve čtvrtek 6. října.

 

    Ve Vrátkově, 29. 9. 2011                            Ing. Václav Pažout, starosta

 


1. 8. 2011 - Co je na Obecním úřadě ve Vrátkově nového?

 

Máme za sebou po „Čarodějnicích“ další dvě akce:

 

      18. 6. 2011 Dětský den

Organizátorkou akce byla Andrea Mulicová. Soutěže dětského dne zajišťovala J. Moravcová. Ostatní zastupitelé a dobrovolníci pomáhali s organizováním, přípravou místa konání na dětském hřišti a druhý den s úklidem.

Dětský den byl rozdělen na dvě části. Odpolední soutěž pro děti a večerní diskotéku pro dospělé. Děti se mohly zúčastnit řady soutěží, které byly zakončeny hledáním pokladu. Večer jsme se mohli pobavit na diskotéce Milana Váni. Přestože akce byla dobře připravená, bohužel ji ovlivnilo nepříznivé počasí.

 

      23. 7. 2011 Pouťová zábava a fotbalový zápas

Akci opět organizovala Andrea, ostatní zastupitelé a dobrovolníci pomáhali hlavně při stavbě „stanového městečka“.

Odpoledne ve 14 hodin se uskutečnil první oficiální „mezinárodní zápas“, ve kterém fotbalisté Vrátkova pod vedením kapitána Jiřího Rišlinka vyzvali fotbalisty Tuchoraze k přátelskému zápasu. Vítězství našeho týmu 7 : 4 svědčí o tom, že se hrál útočný fotbal. Dokázali jsme si vypracovat gólové šance a proměnit je. Hráčům Tuchoraze je třeba poděkovat za skvělý výkon, ačkoliv neměli tolik hráčů ke střídání, jako naši.

Po zápase byla obě mužstva odměněna dárkovým balíčkem. Cenu pro nejlepšího střelce vyhrál Pavel Topol za tři vstřelené branky. Zápas řídil Jan Mulica starší.

Večerní zábavy se zúčastnilo více jak sto návštěvníků. K tanci a poslechu hrálo Duo Vějíř. Naštěstí nám tentokrát přálo počasí, takže zábava se vydařila.

 

Fotografie k oběma akcím si můžete prohlédnout ZDE

·         Dětské hřiště – Hřiště bylo dokončeno i po administrativní stránce, převzato, zaplaceno. Bohužel naší žádosti o dotaci nebylo vyhověno, takže celá akce je hrazena z rozpočtu obce.

·         Vodovod Vrátkov – odběr vody od firmy FJP Investments (nový majitel bývalého vojenského areálu) je zatím bezproblémový. Poruchy se snaží odstranit co nejdříve.

V současnosti se řeší porucha na výtlaku do areálu.

K další poruše došlo v ulici „Pod Čekárnou“. Její odstranění řeší firma Vodos.

·         Rybníček – Od MAS Pošembeří máme přislíbenou dotaci na opravu rybníčka. Vše musí ještě schválit SZIF. Již bylo vypsáno výběrové řízení, aby akce mohla být uskutečněna (nebo zahájena) ještě letos.

·         Cesta k Hamouzovým – Pan Dlask nechal ze svého pozemku oddělit parcelu č. 707/8. Obec Vrátkov od něj tuto parcelu koupila za částku 1.000,- Kč. Geodetická firma 3G Praha zaměřila stávající stav úvozové cesty, podklady předala Ing. Pažoutovi staršímu, který začal vypracovávat projektovou dokumentaci.

·         Cesta „Za Pilou“ – Byla provedena částečná oprava povrchu firmou Ing. Drahoráda. Geodetická firma 3G Praha zaměřila stávající stav, který bude sloužit k vypracování projektové dokumentace.

·         Kanalizace – Byla podepsána smlouva s firmou Vodos na zpracování „Studie odkanalizování a čištění splaškových vod obce Vrátkov“

·         Ulice „Na Kopečku“ – Proběhla kolaudace silnice.

·         Změna dopravního značení – Na křižovatku u čekárny, ve směru od Doubravčic bude umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Všechny potřebné podklady vč. dokumentace byly předány na odbor dopravy panu Katrnožkovi. Nyní čekáme na instalaci značek, kterou by měla provést Správa a údržba silnic.

·         Autobusová doprava – Autobusová doprava v našem regionu je ovlivněna politickým bojem mezi Středočeským krajem a Prahou. Firma Ropid, která zajišťuje dopravu v Praze a okolí je tímto bojem dotčena. MUDr. Rath tuto firmu považuje za „pražské dítě“ a proto ji vypověděl smlouvu pod záminkou vypsání výběrového řízení za účelem hledání levnějšího provozovatele. Zní to pěkně, ale podoba současné dopravy vznikala desetiletí a rodila se ve finančních a organizačních bolestech. Uvidíme, co přinese čas. Výpovědní lhůta je, tuším, jeden rok.

·         Spořící účet - S paní Benešovskou jsme založili u GE Money Bank nový spořící účet. Na nejbližším zasedání zastupitelstva rozhodneme, jak s účtem budeme hospodařit.

·         Požár separačních nádob -  O velikonocích došlo k požáru separačních nádob na Dolejším Vrátkově. Věc šetří Policie ČR. Protože požárem byla dotčena i garáž pana Švece včetně zaparkovaného osobního vozu, přijali jsme opatření, aby se podobná událost neopakovala. Plastové kontejnery byly vyměněny za plechové a před garáží byla postavena protipožární betonová zeď.

Škodní událost byla nahlášena České pojišťovně. Škoda snad bude uhrazena z pojištění odpovědnosti, které má obec sjednané.

·         Pohlednice – Ve spolupráci s panem Keprtou připravujeme vydání pohlednic u příležitosti 650 let od první písemné zmínky o naší obci. Vše je ve finále, pohlednice jsou předány do tisku. Část jich rozdáme zdarma, zbytek bude ke koupi v knihovně, možná i v hospodě.

·         Létáme pro děti – Začátkem července se měla uskutečnit akce Létáme pro děti, kterou každý rok se svými přáteli organizuje provozovatel letiště Ing. Adamec. Tato akce se neuskutečnila pro nepříznivé počasí. Pan Adamec mě informoval, že uvažuje o náhradním termínu během září.

·         Pojízdná prodejna přestala jezdit do naší obce. Bez udání důvodu, bez vysvětlení. Provozovatelce paní Renatě Luksové jsme přestali vyplácet měsíční příspěvek a na nejbližším zasedání zastupitelstva budeme jednat o vypovězení smlouvy.

 

 

Ve Vrátkově, 3. 8. 2011                              Ing. Václav Pažout, starosta


14/4/2011

Vodovod
Dne 11. 4. 2011 se uskutečnila v kanceláři OÚ schůzka se zástupcem firmy FJP Investments, panem Grunou. Připomínám, že se jedná o nového vlastníka bývalého vojenského areálu za Vrátkovem, odkud čerpáme pitnou vodu. Schůzky se ještě zúčastnila Ing. Seifertová za firmu Vodos Kolín.
Probírali jsme dvě hlavní témata – zásobování obce pitnou vodou a podnikatelský záměr firmy FJP Investments v bývalém vojenském areálu.
Byl jsem ubezpečen panem Grunou, že firma FJP Investments bude plnit dodávky pitné vody pro naší obec, jak to vyplývá z uzavřené smlouvy - trojdohody. Slíbil vyšší operativnost při zjišťování a odstraňování závad. Dále uvítal iniciativu obce vyhnout se areálu při čerpání vody. Dohodli jsme se, že budeme řešit tento problém i nadále po stránce technické a právní.
Co se týká budoucnosti areálu, pravděpodobné se zdá být jeho využití jako internetová serverovna, nebo archiv pro uchování dat bank a jiných institucí.

Dětské hřiště
Určitě jste zaznamenali zahájení prací na dětském hřišti. Stavební práce provádí dle výběrového řízení František Páv a dodávku herních prvků bude realizovat firma Floraservis. V současné době jsme ve fázi stavební připravenosti pro montáž herních prvků. Ta by měla nastat v týdnu od 18. 4.. Pokud nenastanou nějaké problémy, tak by mělo být celé hřiště dokončeno před čarodějnicemi.

Cesta k Hamouzovým
Průběžně probíhají jednání s majitelem sousední nemovitosti panem Dlaskem. Byl vypracován návrh geometrického plánu, kterým se odděluje část pozemku pana Dlaska, aby stávající cesta mohla být rozšířena. S návrhem geometrického plánu, po menších úpravách, jsme oba souhlasili a čekáme, až přijde potvrzený z katastrálního úřadu. Potom bude následovat kupní smlouva, projekt a realizace.

650 let od první zmínky o obci Vrátkov
V letošním roce si naše obec připomíná 650 let od její první písemné zmínky. K této příležitosti bude obec pořádat několik kulturních akcí (viz plakát). Hlavními organizátorkami akcí jsou místostarostka Andrea Mulicová a zastupitelka Ing. Jindřiška Moravcová.

Veřejný internet
Do kanceláře obecního úřadu jsme pořídili nové počítačové vybavení. Původní počítač jsme přemístili do knihovny, kde bude sloužit návštěvníkům k volnému přístupu na internet.
Zároveň tento týden zahájila Andrea Mulicová pro prvních pár odvážlivců kurz pro začínající uživatele internetu.

 

12/3/2011 Pan Martin Sklenář se svými zaměstnanci prováděl úklid příkopů podél silnic do Vrátkova v katastru obce (bohužel hned v pondělí se začali objevovat nové odpadky)

Ostatní úklid obce mají na starost otec a syn Doležalovi, dohlíží Andrea Mulicová.

Jinak díky patří paní Susové za vyřezání křoví podél starého hřiště, panu Štěpánkovi za perfektní vyřezání křoví v úvozové cestě za Vrátkovem, panu Hanzlovi za vyřezání křoví v Paloučkách.

11/3/2011 Odeslána objednávka panu Pávovi na dopadovou plochu dětského hřiště

10/3/2011 Odsouhlasen návrh smlouvy na Dětské hřiště s firmou Flora servis

8/3 – 10/3/2011 Závada na výtlačném potrubí do bývalého areálu Telefonica. Závadu se podařilo odstranit bez přerušení dodávky vody díky rychlé reakci ze strany Telefoniky (oprava potrubí) a nepřetržitému doplňování vody cisternami přímo do systému firmou Vodos Kolín.

7/3/2011 Technik IT pan Otomanský ve spolupráci s paní Benešovskou nainstaloval nový počítač v kanceláři OÚ.
Starý počítač bude umístěn do knihovny z důvodu veřejně přístupného internetu.

Zastupitelé ukončili výběrové řízení na akci Dětské hřiště Vrátkov ( http://www.vratkov.cz/dokumenty/oznameni/vyberove-rizeni-detske-hriste-2011.pdf)

4/3/2011 Prohlídka realizovaných dětských hřišť ve Třebovli a Chvátlinách

Podpis smlouvy o prodeji pozemku paní Černické dle usnesení 26/2010

3/3/2011 Telefonická výzva místním stavebním firmám k podání nabídky na dopadovou plochu dětského hřiště

2/3/2011 Převzetí návrhu územního plánu obce a výklad od Ing. arch. Odehnalové

1/3/2011 Gratulace paní Svojšové k životnímu jubileu

28/2/2011 Otevírání obálek – výběrové řízení Dětské hřiště Vrátkov

24/2/2011 starosta podepsal Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy dle usnesení 7/2011

16/2/2011 Na základě usnesení 2/2011 starosta podepsal "Trojdohodu", kterou se převádějí práva a povinnosti týkající se dodávky vody obci Vrátkov z firmy Telefonica O2 na firmu FJP Investments a.s.

16/2/2011 Obci Vrátkov byl vydán územní souhlas s umístěním stavby Dětské hřiště Vrátkov na pozemku p.č. 806/3 v k.ú. Vrátkov

03/02/11- do konce února bude zpracován návrh zadání územního plánu – zveřejníme

- zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy mezi budoucím majitelem vojenského areálu a obcí „o dodávce vody z čerpací stanice“ v areálu (čerpací stanice jediná dodává vodu do obecního vodovodu)

02/02/11 účast starosty na setkání starostů českobrodska s firmou Ropid (zajišťující místní autobusovou dopravu):

-         -   /ve Vrátkově zatím k rušení spojů nedošlo/; Stř. kraj má méně finanč. prostředků na dopravu = 1.1.2011 došlo ke zdražení jízdného, počet autobusových linek zachován; pokud budou finanční prostředky na dopravu ze Stř. kraje ještě sníženy = dojde zřejmě k rušení spojů nebo k navýšení spolufinancování ze strany obcí

-         -   doba na přestup „vlak – autobus“ bude prodloužen na 8 minut

-         -   nádraží Český Brod – z ulice Klučovská plánováno parkoviště s kamerovým systémem

31/01/11 Porada starosty – projednáván navržený rozpočet obce pro rok 2011; návrh rozpočtu obce pro rok 2011 oficiálně zveřejněn

24/01/11 Setkání Finančního výboru obce – dopracování připravovaného rozpočtu 2011

17/1/2011 v minulém týdnu byly v obci nově rozmístěny tři nové informační tabule

27/12/2010 publikováno Usnesení ze 7. Zasedání zastupitelstva ze dne 20.12.2010; odeslána Žádost o dotaci na dětské hřiště; publikována Vyhláška 1/2010 o místních poplatcích (http://www.vratkov.cz/vyhlasky.htm)

21/12/2010 zastupitelé podali návrhy a připomínky týkající se požadavků na vyplnění Žádosti o dotaci na dětské hřiště tzv. „Popis projektu“.

20/12/2010 Veřejné jednání zastupitelstva obce Vrátkov viz bod 13/12/2010, Program, Usnesení ze 7. zasedání. (Diskuze – problémy: s novým jízdním řádem, se svozem odpadu – vlivem trvající sněhové „kalamity“, s cestou za ulicí K Lesu na tzv. louku).

17/12/2010 připomínkové řízení mezi zastupiteli k aktualizovanému dokumentu „Místní program rozvoje venkova“ – schváleno.

13/12/2010 „Pracovní porada starosty“ výsledkem program veřejného zasedání Zastupitelstva pro 20.12.2010 (dětské hřiště + související požadavky; revitalizace požární nádrže - MAS Pošembeří; záležitosti týkající se rozpočtu obce; poplatky za odpady a vydání vyhlášky o místních poplatcích (odpady, psi, zábor veřejného prostranství); záměr upravit (majetkově, povrchově) část cesty navazující za ulici „K Lesu“; projednání nové nabídky na správu obecních internetových stránek; shrnutí výsledků „Dotazníku“).

6/12/2010 vzájemné připomínky zastupitelů k návrhu starosty na konkrétní podobu a množství prvků pro plánované dětské hřiště, uskutečněny konkrétní kroky k projektu (zjištění základních informací o požadavcích a způsobu realizace, geodetický zákres).

30/11/2010 zpracování prvních dat z odevzdaných „Dotazníků“ k zasílání informací občanům prostřednictvím sms a e-mailu (odeslán 1. informační e-mail).

22/11/2010 schválen návrh a následná distribuce „Dotazníku pro občany Vrátkova týkající se rozvoje obce“.

 

11/11/2010 Pracovní schůzka zastupitelů. Účelem bylo projednat základní body a plány práce zastupitelstva a příprava konkrétních činností souvisejících s "Výzvou Středočeského kraje k podání žádosti o dotace z Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2011".

8/11/2010 Proběhlo Ustavující zasedání zastupitelstva. Výsledky zpracovány - viz hlavní strana

 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolá dosavadní starosta do 15ti dnů po uplynutí lhůty pro podání návrhu k soudu na neplatnost voleb (v případě, že nebude takovýto návrh podán). Toto zasedání bude veřejné, o termínu Vás budeme informovat.
 

Dnem 29/10/2010 uplyne 10denní lhůta pro podání návrhu k soudu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb, nebo neplatnost volby kandidáta.
 

Nově zvoleným zastupitelům bylo 21/10/2010 odesláno MěÚ Český Brod "Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Vrátkov".