Výběrové řízení - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod - dokumenty

 

Výběrové řízení - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

 

DOKUMENTY

 

Zadávací dokumentace část 1
Zadávací dokumentace část 2
Příloha č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Seznam příloh

  D2.3 Vzorový příčný řez potrubí čov

ZSD Rozpiska

D2.4 Rozdělovací šachta

AB PSTZ Rozpiska

D2.5 Provozní budova ČOV, půdorys řezy

AB PSTZ_ZSD

D2.6 Nátoková šachta se stavítky

B2.1 Návrh stokové sítě

D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO

B2.8 PBŘ

D2.8 Mikrosíto

C1 Situace širších vztahů

D2.9 Spojná šachta

C2 Katastrální situace

D2.10 Měrná šachta

C2.2 Situace změny stavby

D2.11 Čistící šachta na odtoku

C3.1 Situace kanalizace - list1

D2.12 Studna

C3.2 Situace kanalizace - list2

D2.13 Areál ČOV pohled

C4.1 Situace vodovodu

D2.14 BC 150 - technologie

C4.2 Situace el. přípojky NN

D2.15 Výústní objekt

C5 Situace ČOV

D3.1 Elektronapojení ČOV

D1.1 Domovní čerpací stanice

D3.2 Elektroinstalace v provozní budově

D1.2 Vedlejší tlaková stoka

D3.3 Uzemnění a hromosvody

D1.3 Vzorový příčný řez tl. kanalizace

D4.1 Podélný profil vodovodu

D1.4 Podélné profily kanalizace

D4.2 Vzorový příčný řez vodovodu

D2.1 Podélný profil odtoku z ČOV

Kontrolní rozpočet ZSD

D2.2 Podélný profil ČOV

 

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Krycí list nabídky

 

 

Zpět na informace o veřejné zakázce